TGV Hellas tiel

Corona Rooster

Maandag Les Groep 15.30 - 16.15 Jong Talent + Meisjes 2 16.30 - 17.15 Meisjes 6 + Meisjes 7 17.30 - 18.30 Selectie Dames 1 div 1-3 18.45 - 19.45 Selectie Dames 2 div 1-3 20.00 - 20.45 Selectie Dames 12+ Dinsdag Les Groep 15.30 - 16.15 Jongens t/m 12 en meisjes 6-8 jaar (groep zaal Passewaay) 16.30 - 17.15 Meisjes 3 17.30 - 18.30 Selectie Dames 1 en 2 div 4-6 18.45 - 19.45 Selectie Dames 3 div 4-6 Woensdag Les Groep 14.30 - 15.15 Kleuters 15.30 - 16.15 Meisjes 1 16.30 - 17.15 Jongens 1, 2 en 3 17.30 - 18.15 Meisjes 6-9 en 9-12 (groep zaal Rauwenhof) Donderdag Les Groep 16.00 - 16.45 Meisjes 4 + Meisjes 5 17.00 - 17-45 Jong Talent Heren 18.00 - 19.00 Selectie heren 19.15 - 20.15 Selectie heren 12+ Vrijdag Les Groep Zaterdag Les Groep 10.00 - 10.45 Danskriebels + Dance 1 11.00 - 11.45 Dance 2 12.00 - 12.45 Freerunning < 12 13.00 - 13.45 Freerunning > 12