TGV Hellas tiel

50+ Gym
Badminton
Bewegen na hersenletsel (NAH)
Body & Mind
Bootcamp 21+
Dance
Danskriebels
Free Running
Jeugdgymnastiek
Jong talent en wedstrijdgroepen
Ouder en Peutergym
Peuter en kleutergymnastiek
Recreatief sportuur/Volleybal Dames/Heren
Selectie dames
Selectie heren
Sport en Spel 55+
Springgroep
Swing Fit 30+
Volleybal heren

Schrijf je nu in !
16-1-2019 / Algemene Ledenvergadering Vrijdag 25 januari

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019.

Het bestuur van de T.G.V. Hellas nodigt u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering 2019, welke gehouden wordt op vrijdag 25 januari 2019 in de Hellaszaal. Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Notulen vorige vergadering 2018

5. Jaarverslag secretariaat 2018

6. Verslag ledenadministratie

7. Huldiging jubilarissen

Pauze

8. Financieel overzicht 2018

9. Begroting 2019 / voorstel contributie verhoging.

10. Verslag kascommissie

11. Bestuursverkiezing

12. Verkiezing voorzitter

13. Verkiezing kascommissie

14. Rondvraag

15. Vaststelling volgende ledenvergadering

16. Sluiting

Met betrekking tot de bestuursverkiezing is Ronald Meijer aftredend en herkiesbaar.

Uitbreiding van het bestuur met één of twee personen is DRINGEND gewenst.

Het financieel verslag en de notulen van de ALV 2018 liggen vanaf 19.30 uur ter inzage. Zaal open om 19.30 uur. Blijft u na afloop van de vergadering nog even gezellig napraten?

Wij stellen uw komst zeer op prijs.

Bestuur TGV Hellas

jaarvergadering