Algemene jaarvergadering

Het bestuur van T.G.V. Hellas nodigt u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering 2024, welke gehouden wordt op vrijdag 2 februari 2024 in de Hellaszaal. Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Notulen vorige vergadering 2023
5. Jaarverslag secretariaat 2023
6. Verslag ledenadministratie 2023
7. Verslag activiteitencommissie 2023
8. Huldiging jubilarissen.

Pauze

09. Verslag kascommissie
10. Financieel overzicht 2023
11. Begroting 2024

12. Contributie

13. Verkiezing kascommissie
14. Bestuursverkiezing
15. Verkiezing voorzitter
16. Rondvraag
17. Vaststelling volgende ledenvergadering
18. Sluiting

Met betrekking tot de bestuursverkiezingen zijn Ronald Meijer en Ria Rieuwers aftredend, Ronald Meijer is herkiesbaar, Ria Rieuwers herkiesbaar als bestuurslid.

Toetreding tot bestuurslid :  Ria v Dekkers als nieuwe bestuurslid (penningmeester)

Het financieel verslag en de notulen van de ALV 2023 liggen vanaf 19.30 uur ter inzage. Zaal open om 19.30 uur.

Wij stellen uw komst zeer op prijs.

Bestuur TGV Hellas

Aanbevolen artikelen

[instagram-feed]