TGV Hellas tiel

50+ Gym
Badminton
Bewegen na hersenletsel (NAH)
Body & Mind
Bootcamp 21+
Dance
Danskriebels
Free Running
Goud van oud
Jeugdgymnastiek
Jong talent
Ouder en Peutergym
Peuter en kleutergymnastiek
Recreatief sportuur/Volleybal
Selectie dames
Selectie heren
Sport en Spel 55+
Springgroep
Swing Fit 30+
Volleybal heren

Schrijf je nu in !
12-1-2020 / Algemene Ledenvergadering 2020

Het bestuur van de T.G.V. Hellas nodigt u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering 2020, welke gehouden wordt op vrijdag 24 januari 2020 in de Hellaszaal. Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Gast spreekster Ilse van Sportfriends

5. Notulen vorige vergadering 2019

6. Jaarverslag secretariaat 2019

7. Verslag ledenadministratie

8. Verslag activiteitencommissie

9. Huldiging jubilarissen.

Pauze

10. Verslag kascommissie

11. Financieel overzicht 2019

12. Begroting 2020 ( voorstel contributie per kwartaal innen )

13. Voorstel contributie verhoging.

14. Verkiezing kascommissie

15. Bestuursverkiezing

16. Verkiezing voorzitter

17. Toekomst van Hellas.

18. Rondvraag

19. Vaststelling volgende ledenvergadering

20. Sluiting

Uitbreiding van het bestuur met één of twee personen is DRINGEND gewenst.

Het financieel verslag en de notulen van de ALV 2019 liggen vanaf 19.30 uur ter inzage. Zaal open om 19.30 uur. Blijft u na afloop van de vergadering nog even gezellig napraten?

Wij stellen uw komst zeer op prijs.

Bestuur TGV Hellas

jaarvergadering