TGV Hellas tiel

50+ Gym
Badminton
Bewegen na hersenletsel (NAH)
Body & Mind
Bootcamp 21+
Dance
Danskriebels
Free Running
Goud van oud
Jeugdgymnastiek
Jong talent
Ouder en Peutergym
Peuter en kleutergymnastiek
Recreatief sportuur/Volleybal
Selectie dames
Selectie heren
Sport en Spel 55+
Swing Fit 30+
Volleybal heren

Schrijf je nu in !
5-6-2021 / Algemene Ledenvergadering 2021

Het bestuur van de T.G.V. Hellas nodigt u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering 2021, welke gehouden wordt op vrijdag 9 juli 2021 in de Hellaszaal. Aanvang 20.00 uur. (Het gaat hier om de vergadering van 29 januari 2021 die door de Corona pandemie moest worden afgelast.)

Aanmelden is door de coronamaatregelen noodzakelijk. U kunt dit doen via bestuur@hellastiel.nl

Agenda:

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Notulen vorige vergadering 2020
5. Jaarverslag secretariaat 2020
6. Verslag ledenadministratie 2020
7. Verslag activiteitencommissie 2020
8. Huldiging jubilarissen.

Pauze

9. Verslag kascommissie
10. Financieel overzicht 2020
11. Begroting 2021
12. Verkiezing kascommissie
13. Bestuursverkiezing
14. Verkiezing voorzitter
15. Rondvraag
16. Vaststelling volgende ledenvergadering
17. Sluiting

Met betrekking tot de bestuursverkiezingen zijn Ronald Meijer en Ria Reuwers aftredend, beide zijn herkiesbaar.

Uitbreiding van het bestuur met één of twee personen is nog steeds DRINGEND gewenst.

Het financieel verslag en de notulen van de ALV 2020 liggen vanaf 19.30 uur ter inzage. Zaal open om 19.30 uur.

Wij stellen uw komst zeer op prijs.

Bestuur TGV Hellas

ALV